WaarikslaapCITAAT

Over Thús Wonen

Thús Wonen stelt mensen in staat fatsoenlijk te wonen.

Iedereen verdient een plek waar hij zich thuis voelt. Wij helpen mensen met een laag inkomen aan een geschikte woning in onze prachtige regio Noordoost-Friesland. We voelen ons verbonden met deze regio en we blijven er voor onze bewoners, ook nu er krimp dreigt. We hebben een gevarieerd woningaanbod dat zo goed mogelijk is afgestemd op de behoeften van onze klanten. Onze woningen voldoen aan de basiseisen voor goed wonen en kunnen dankzij die eenvoud betaalbaar blijven.

Onze grootste opgave voor de komende jaren is het verbeteren van onze woningen en het langzaam terugbrengen van het aantal woningen, maar ook het vernieuwen van het bezit door middel van sloop, verkoop en nieuwbouw. Het streven is om een woningportefeuille te hebben die goed aansluit bij de behoefte van een
vergrijzende bevolking. We willen dit vooral doen in overleg met onze omgeving zodat we uiteindelijk tot een gezamenlijk gedragen resultaat komen: een optimaal woon- en leefklimaat in Noordoost-Friesland.

Hier zetten wij ons binnen onze mogelijkheden met hart en ziel voor in.

Wie zijn wij?

Thús Wonen is dé woningcorporatie voor de gemeenten Noardeast-Fryslân en Dantumadiel. Thús Wonen verhuurt en verkoopt woningen en realiseert vastgoedprojecten in Noordoost-Friesland. Het aanbod is ruim en gevarieerd: circa 6.500 woningen.

Onze dienstverlening is gericht op het op peil houden van de basiskwaliteit van de woningen en de leefbaarheid van de woonomgeving. Daarbij houden wij rekening met duurzaamheid en toekomstbestendigheid. Omstandigheden als krimp en overheidsbeleid dwingen ons tot het maken van scherpe keuzes en het focussen op onze kerntaak: zorgen voor betaalbare, fatsoenlijke huizen in een prettige omgeving. Voor plezierig wonen zijn saamhorigheid, leefbaarheid en woonomgeving minstens zo belangrijk als de staat van onderhoud van de woning.

Visie op betaalbaarheid

Thús Wonen helpt mensen met een laag inkomen aan een geschikte en betaalbare woning in Noordoost-Friesland. Omdat we er vooral zijn voor mensen met een inkomen tot ongeveer modaal doen we er alles aan om de woonlasten zo laag mogelijk te laten zijn. Daarbij willen we de afhankelijkheid van huurtoeslag zoveel mogelijk beperken.

De onderdelen van de woonlasten waar Thús Wonen invloed op heeft zijn huur en energielasten. Met het isoleren van de woningen kunnen we veel betekenen in de energielasten van onze huurders. We vragen hiervoor bij groot onderhoud aan de zittende huurder geen huurverhoging. De besparing aan energie en dus op de energielasten komt geheel ten goede aan de bewoners.

Een andere manier om de woonlasten zo laag mogelijk te houden is door de huren betaalbaar te houden. Met het nieuwe huurprijsbeleid (2016) zorgen we er voor dat we nu en in de toekomst voldoende woningen houden in alle vastgestelde huurprijsgroepen. Bij het bepalen van de huurprijsgroepen hebben we aansluiting gezocht bij de (ontwikkeling van de) inkomens van onze huurders. Deze huurprijsgroepen en de gewenste verdeling van de woningen in deze groepen hebben we samen met de Bewonersraad vastgesteld.

Daarnaast is de hoogte van de huur in het nieuwe huurprijsbeleid veel meer bepaald door de kwaliteit van de woning. Ook de markt, dus waar de woning staat, telt veel meer mee in de hoogte van de huur. Door groot onderhoud en nieuwbouw wordt de kwaliteit van alle woningen verbeterd. Als we met het oude huurprijsbeleid door zouden gaan, zou dat betekenen dat we door deze kwaliteitsverbeteringen geen goedkope woningen meer over zouden houden. Daarom wordt de huur van veel woningen na opzegging naar beneden bijgesteld. Het resultaat is dat we ook in de toekomst voldoende betaalbare en beschikbare woningen houden voor onze doelgroep. Tegelijkertijd hebben we voldoende financiële ruimte om onze plannen voor onderhoud, woningverbetering en sloop met vervangende nieuwbouw waar te maken.

Wat vindt u hier?

In de keuzemenu's vindt u alles wat u moet weten over:

Inschrijven

Krijgt u hulp van een bepaalde instantie (zoals een bewindvoerder, het Leger des Heils, Wil, Talant, Zienn enz.)? Neem dan contact met ons op voor het maken voor het maken van een kennismakingsgesprek, samen met uw begeleider.

Denk u aan de inkomensgrenzen? Kijk hier voor meer informatie.
Als u een huurschuld heeft, kunnen we u geen woning definitief toewijzen.


Gelezen