Bestuur en organisatie

Bestuur en organisatie

De aansturing van de organisatie is een verantwoordelijkheid van het bestuur. Het bestuur is eindverantwoordelijk en de Raad van Commissarissen houdt toezicht op het door het bestuur gevoerd beleid.

Het bestuur wordt ingevuld door de heer Rienk van der Meulen. Hij wordt ondersteund door een managementteam.

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid en op de algemene gang van zaken binnen Thús Wonen. Zij adviseren het bestuur. De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn uitgewerkt in een reglement. Onderdeel van het reglement is een profielschets, die beschrijft welke eisen worden gesteld aan de Raad, de individuele leden en in het bijzonder aan de voorzitter. Leden van de Raad worden voor een periode van vier jaar benoemd. Ze hebben hiervoor een rooster van aftreden vastgesteld. In de Raad van Commissarissen zitten ook twee leden op voordracht van de Huurdersvereniging.

Belanghebbenden

Het bestuur betrekt belanghebbenden bij beleidsvorming, zoals de jaarbegroting of het ondernemingsplan. We gaan jaarlijks met hen in gesprek over de uitvoering van het beleid. Met wie en hoe dit gebeurt, vermelden we in het jaarverslag.
Overzicht van de belanghouders van Thús Wonen.

Governancecode

Thús Wonen onderschrijft de uitgangspunten van de Governancecode Woningcorporaties en de Aedescode. De codes benoemen kwaliteitseisen, waarden, normen en regels die Thús Wonen bij het functioneren zowel intern als extern hanteert en waarop wij aanspreekbaar zijn.

De uitwerking van de Governancecode en Aedescode binnen Thús Wonen is beschreven in onderstaande documenten:

Inschrijven

Krijgt u hulp van een bepaalde instantie (zoals een bewindvoerder, het Leger des Heils, Wil, Talant, Zienn enz.)? Neem dan contact met ons op voor het maken van een kennismakingsgesprek, samen met uw begeleider.
Zonder dit kennismakingsgesprek wordt u geen woningaanbieding gedaan.

Denk u aan de inkomensgrenzen? Kijk hier voor meer informatie.
Als u een huurschuld heeft, kunnen we u geen woning definitief toewijzen.


Gelezen