Overlast

Helaas komt het voor dat er veel meer speelt en dat u dagelijks ernstige overlast ervaart. Deze overlast vormt misschien ook een gevaar voor de omwonenden of voor de veroorzaker zelf. Voorbeelden zijn extreme geluidsoverlast, drugsmisbruik, alcoholmisbruik, (huiselijk) geweld, psychische problematiek, agressie en/of discriminatie en ernstige vervuiling van de woning en/of tuin.

Dergelijke overlast hoeft u niet te accepteren.

Bij overlast zijn er drie stappen om tot een oplossing te komen
1. Bespreek het eerst zelf met uw buren en wacht daar ook niet te lang mee.
2. Komt u er niet samen uit? Dan kunt u gebruik maken van buurtbemiddeling.
3. Helpt ook buurtbemiddeling niet? Of is buurtbemiddeling niet mogelijk, omdat een van de partijen niet wil meewerken?Dan kunt u de overlast schriftelijk melden bij Thús Wonen via het overlastformulier.

Hoe werkt buurtbemiddeling en bij wie kan ik terecht?
Buurtbemiddelaars zijn goed getrainde vrijwilligers, die bemiddelen bij conflicten tussen buren. Een bemiddelaar gaat zonder te oordelen met de partijen op een neutrale plek rond de tafel zitten om de problemen te bespreken. Hij zorgt ervoor dat de partijen zelf een oplossing bedenken die voor beiden partijen aanvaardbaar en uitvoerbaar is. Zo blijft de sfeer goed en lopen de problemen niet te hoog op.

U kunt zelf contact met buurtbemiddeling opnemen via het telefoonnummer: 0519 29 22 23 of via de e-mail: 

Het melden van overlast
Komt u er niet uit met uw buren en via buurtbemiddeling? Dan kunt u uw overlastklacht bij Thús Wonen melden en ons om advies of bemiddeling vragen.
Ervaart u voortdurende overlast? Meld dit dan schriftelijk. Dit kan per brief of per e-mail (). U kunt ook het overlastformulier dat op onze website staat invullen. Wij behandelen alleen schriftelijk ingediende klachten die zijn voorzien van naam en ondertekening. Anonieme klachten nemen wij niet in behandeling. Wij kunnen dan niet controleren of de klacht gegrond is.

Met het doen van een overlastmelding geeft u Thús Wonen toestemming om, indien dit nodig is voor de verdere behandeling van de overlastmelding, uw naam bekend te maken aan de veroorzaker van de overlast.

Niet meteen naar de rechter
Thús Wonen kan niet zomaar een huurovereenkomst beëindigen. Daarvoor is een ontbinding door de rechter nodig. Veel mensen verwachten dat wij bij voortdurende overlast meteen naar de rechter stappen om de veroorzaker van de overlast uit zijn huis te laten zetten. Dat is voor ons pas de allerlaatste stap. Als wij het echt noodzakelijk achten, kunnen wij een rechter verzoeken de huurovereenkomst te ontbinden. Een rechter ontbindt een huurovereenkomst niet zomaar. Een gerechtelijke procedure kan pas worden gestart als er een goed en volledig dossier is opgebouwd met klachten en getuigenverklaringen.

Bewijslast
Om overlast te bewijzen is het van belang dat er een dossier met alle overlastmeldingen wordt opgebouwd. Als u overlast ervaart, willen wij u vragen om een logboek bij te houden. Hebben meer buren last van deze overlast, dan houdt ieder voor zich een logboek bij. Voortdurende overlast meldt u ook bij de politie.

Het is belangrijk om overlast elke keer te melden, zowel bij Thús Wonen als bij de politie.

Thús Wonen denkt met u mee
De rol van Thús Wonen bij overlastzaken is die van een bemiddelaar. Wij denken graag met u mee over een oplossing voor de overlastkwestie.
- Overlastformulier
- Logboek

Samenwerking tussen instanties
Bij voortdurende overlast werken we samen met onder andere gemeente, politie en hulpverleningsinstanties om de overlast te stoppen. Eventueel schakelen we andere partijen in om ons te helpen en/of dragen een overlastdossier over aan de hulpverlening.

Politie
Is er sprake van agressief gedrag, bedreiging of zeer ernstige geluidsoverlast? Neem dan direct telefonisch contact op met de politie via telefoonnummer 112 of 0900 8844 als er geen spoed is.

Problemen oplossen kost tijd
Het oplossen van overlast vraagt meestal veel tijd. Ook uw eigen inbreng speelt hierbij een belangrijke rol. Hoe meer u bereid bent mee te denken en actief mee te werken, hoe eerder er een oplossing zal zijn.

Privacy disclaimer
We verwijzen u naar de privacy disclaimer op onze website over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wilt u deze tekst printen?
Download printversie (pdf) 

Inschrijven

Krijgt u hulp van een bepaalde instantie (zoals een bewindvoerder, het Leger des Heils, Wil, Talant, Zienn enz.)? Neem dan contact met ons op voor het maken van een kennismakingsgesprek, samen met uw begeleider.
Zonder dit kennismakingsgesprek wordt u geen woningaanbieding gedaan.

Denk u aan de inkomensgrenzen? Kijk hier voor meer informatie.
Als u een huurschuld heeft, kunnen we u geen woning definitief toewijzen.


Gelezen