WaarikslaapCITAAT

Veelgestelde vragen

Huurverhoging
Huurbetaling

Opzeggen
Inschrijving
Reageren op woningaanbod
Woningtoewijzing 
Serviceabonnement
Huurtoeslag
Reparatie en onderhoud
Medehuurder
Huurdersvereniging
Servicekosten
Algemeen

Huurverhoging

Huuraanpassing 2017

Voor 1 mei stuurt Thús Wonen aan bijna alle huurders een brief over de huuraanpassing per 1 juli 2017.
De huren gaan zowel omhoog als omlaag. De hoogte van de huur moet passen bij de woning. En de woning moet betaalbaar blijven. Daarom bepalen de hoogte van uw huidige huur en de hoogte van uw inkomen of u meer of minder huur gaat betalen.
Wilt u meer weten, lees dan de folder, kijk bij de meest gestelde vragen of bezoek een van de volgende websites: www.huurcommissie.nl en www.rijksoverheid.nl.

Hoe kan het dat mijn buurman minder of meer betaalt dan ik?

Dat kan verschillende redenen hebben. Een reden kan zijn dat uw buurman op een ander tijdstip in de woning is komen wonen en hierdoor een lagere of een hogere huur heeft. De huurprijs wordt namelijk bij ingangsdatum van de huurovereenkomst vastgesteld en aangepast aan het op dat moment geldende huurbeleid. Een andere reden kan zijn dat het veroorzaakt wordt door bepaalde technische aanpassingen (comfortverbeteringen) die zijn doorgevoerd en waarvoor destijds een huurverhoging is doorberekend.

Mijn huur wordt betaald door een andere instantie, moet ik nog wat regelen?

Ja, u bent zelf verantwoordelijk om de nieuwe huurprijs bij de verschillende instantie(s) te melden.

Moet ik zelf de huuraanpassing doorgeven aan de Belastingdienst?

Nee, wij geven in mei de huuraanpassing per 1 juli 2017 door aan de Belastingdienst. Op dat moment wordt nog niet direct uw huurtoeslag aangepast. Het bedrag dat u elke maand ontvangt, blijft hetzelfde. Begin 2018 krijgt u de definitieve berekening. Daarin is de jaarlijkse huurvaanpassing wel verwerkt. Heeft u vanwege de huuraanpassing teveel of te weinig huurtoeslag gekregen, dan verrekent de Belastingdienst dit met u.
Als u zelf de huuraanpassing doorgeeft, wordt uw huurtoeslag eerder gewijzigd.

In te leveren stukken bij voorstel tot huurverlaging

- uittreksel Basisregistratie Personen (BRP) van 1 van de bewoners waarin staat hoeveel bewoners op uw adres staan ingeschreven en van alle leden van uw huishouden.
- een inkomstenverklaring 2016 van de Belastingdienst. Deze is op te vragen bij de Belastingdienst na 1 juni 2017.

Voorwaarden aanvragen huurverlaging

U kunt op ieder moment vragen om huurverlaging, zodra uw huishoudinkomen daalt. Hierbij gelden de volgende voorwaarden:
- U kunt alleen voor de laatste 2 huurverhogingen een huurverlaging vragen. Uw huishoudinkomen moet dan lager zijn dan de inkomensgrens die gold bij de laatste 2 huurverhogingen. Daalde uw huishoudinkomen alleen tot onder de grens van de laatste huurverhoging? Dan kunt u ook alleen hiervoor huurverlaging vragen.
- Krijgt u van de van ons een huurverlaging? Dan gaat de huurverlaging in uiterlijk 2 maanden na de ontvangstdatum van uw verzoek.

Huurverlaging op basis daling inkomen

Heeft u een extra huurverhoging gehad vanwege uw inkomen? En is uw huishoudinkomen daarna gedaald? Dan kunt u huurverlaging voorstellen aan ons tot het niveau dat past bij dit lagere inkomen.

Kan Thús Wonen mijn inkomensgegevens opvragen bij de Belastingdienst?

Gedeeltelijk, wij kunnen bij de Belastingdienst een verklaring opvragen over het inkomen van het huishouden van de woning. De Belastingdienst verstrekt geen exacte inkomensgegevens, maar alleen een verklaring dat het huishoudinkomen meer dan € 40.349,- is en om hoeveel bewoners het gaat. Deze verklaring moet bij het huurverhogingsvoorstel zijn toegevoegd.

Wat is het huishoudinkomen?

Het huishoudinkomen bestaat uit het gezamenlijk verzamelinkomen (box 1, box 2 en box 3) van de huurder en de overige bewoners van de woning. Voor de samenstelling van het huishouden is bepalend wie er op 1 juli 2017 in de woning wonen. Van hen wordt dan het gezamenlijke inkomen over 2015 meegeteld. Dus ook van personen die tijdelijk bij u inwonen.

Welk inkomen geldt voor de bepaling van de huurverhoging?

Er wordt bij de inkomensafhankelijke huurverhoging gekeken naar het inkomen dat een huishouden twee kalenderjaren eerder verdiende. Deze inkomens zijn namelijk definitief vastgesteld door de Belastingdienst.

Wat gebeurt er als ik bezwaar heb gemaakt tegen de huurverhoging?

Wij beoordelen uw bezwaar. Is uw bezwaar terecht, dan wordt u hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld. Als het bezwaar volgens ons niet terecht is, sturen wij uw bezwaarschrift jaarlijkse huurverhoging door naar de onafhankelijke Huurcommissie om een uitspraak te doen over de redelijkheid van de huurprijsverhoging.
Voor een procedure bij de Huurcommissie betaalt u een voorschot van € 25,-. Stelt de Huurcommissie u in het gelijk, dan kunt u dit bedrag weer terugkrijgen.

Hoe werkt de huursombenadering precies?

Hoe de huursombenadering precies werkt, legt Aedes vereniging van woningcorporaties in deze animatievideo uit.

Ik ben het niet eens met de huurverhoging, kan ik bezwaar maken?

Als u het niet eens bent met de huurverhoging, kunt u bij ons schriftelijk bezwaar indienen. Redenen voor bezwaar zijn:
- de nieuwe nettohuur is hoger dan de maximaal toegestane huur.
- de huurverhoging is meer dan het maximaal toegestane percentage.
- uw inkomen in 2016 is lager dan in 2015, en u heeft een inkomensafhankelijke huurverhoging gekregen.
- uw huishouden bestaat uit 1 of meer bewoners die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt en u heeft een inkomensafhankelijke huurverhoging gekregen.
-uw huishouden bestaat uit 4 of meer personen en u heeft een inkomensafhankelijke huurverhoging gekregen.

U kunt uw bezwaar tot uiterlijk 1 juli 2017 schriftelijk indienen. Het bezwaarschrift jaarlijkse huurverhoging vindt u op www.huurcommissie.nl.

Telt het inkomen van inwonende kinderen ook mee?

Heeft u inwonende kinderen (of andere inwonende jongeren) die op 1 januari 2017 nog geen 23 jaar waren? Dan telt hun inkomen over 2015 tot € 19.463 (= minimumloon) niet mee.
Voor meer informatie verwijzen wij u door naar www.rijksoverheid.nl.

Huurbetaling

Op welke manieren kan ik de huur betalen?

Bij het afsluiten van de huurovereenkomst tekent u een machtiging voor het betalen van de huur. Iedere eerste werkdag van de maand wordt uw huur dan automatisch van uw rekening afgeschreven. U heeft er geen omkijken meer naar en u bent altijd op tijd met betalen. Dit is de makkelijkste manier om de huur te betalen. U mag de huur natuurlijk ook betalen met een bankoverschrijving. Dat kan handmatig, maar u kunt via internetbankieren ook een maandelijkse opdracht instellen. Als u een maandelijkse opdracht instelt, moet u er rekening mee houden dat u de bank tijdig informeert over wijzigingen in het huurbedrag, bijvoorbeeld bij huurverhoging. Zo voorkomt u dat het verkeerde bedrag wordt overgemaakt.

Ik wil het rekeningnummer wijzigen, hoe doe ik dat?

Voor het wijzigen van uw rekeningnummer voor de huurbetaling kunt u een formulier op onze website invullen. Vervolgens sturen wij u een nieuwe machtiging toe. Als u die ondertekent en retour stuurt, kunnen wij het rekeningnummer voor de huurbetaling aanpassen.

Kan ik op het kantoor contant betalen?

Nee, dat kan niet. Pinnen kan wel.

Wat doet Thús Wonen bij een huurachterstand?

Heeft u de huur niet vóór de eerste van de maand betaald? Dan sturen wij u een herinnering. Tien dagen na het versturen van de herinnering sturen wij u een aanmaning. Als u dan nog niet betaalt, ontvangt u ongeveer twee weken later een brief van de deurwaarder.

Mijn automatische betaling is niet goed gegaan. Wat kan ik doen?

Dan is het bedrag waarschijnlijk gestorneerd. Een stornering kan verschillende oorzaken hebben. Mogelijk staat er te weinig saldo op uw rekening. Of u heeft de betaling zelf teruggedraaid, of u heeft een algehele blokkade op incasso's. Om dit op te lossen kunt u uw bank een nieuwe betalingsopdracht geven. Ook kunt u het bedrag pinnen bij ons op kantoor. Contante betaling is niet mogelijk.

Wat is het bankrekeningnummer van Thús Wonen?

Het IBAN-rekeningnummer van Thús Wonen is: NL 57 INGB 0660 713 330.

Ik kan de huur niet op tijd betalen, wat moet ik doen?

Als er niet genoeg geld op uw bankrekening staat, kan de huur op dat moment niet afgeschreven worden. U krijgt dan een betalingsherinnering met de vraag om de huur alsnog zelf over te maken onder vermelding van uw adres. Lukt het niet om uw huur op tijd te betalen? Neem dan snel contact met ons op. We bekijken dan samen of een betalingsregeling uitkomst kan bieden.

Opzeggen

Waar lever ik mijn sleutels na huuropzegging in?

U levert de sleutels voor 12.00 uur bij ons in op ons kantoor aan de Holwerderweg 17 in Dokkum.

Hoe lever ik mijn woning op?

U levert de woning 'in goede staat' (pdf) aan ons op. Daarmee bedoelen wij dat de woning er netjes uitziet op het moment dat u vertrekt. Wij houden natuurlijk rekening met normale slijtage van onderdelen en voorzieningen. Herstelwerkzaamheden die niet het gevolg zijn van slijtage, brengen wij bij u in rekening volgens het prijsoverzicht (pdf). Bij de bevestiging van uw huuropzegging ontvangt u nadere informatie hierover.

Als ik mijn huurovereenkomst van de woning (of garage) heb opgezegd, kan ik deze nog intrekken of de datum wijzigen?

Nee, als de woning of garage wordt opgezegd, worden er intern afspraken ingepland. Ook kunnen er afspraken gepland worden met externe bedrijven. Daarom kunnen wij een opzegging niet intrekken of de datum wijzigen. Wel kunt u de sleutels eerder inleveren. De huur blijft doorlopen tot de datum die afgesproken is.

Kan ik goederen ter overname aan de volgende huurder aanbieden?

Als er een nieuwe huurder bekend is, dan kunt u zaken ter overname aanbieden. Als u het met de nieuwe huurder eens bent geworden, dan vult u samen het overnameformulier in, waarna u en de nieuwe huurder deze ondertekenen.
Het formulier levert u bij ons in als u de sleutels inlevert. Wordt u het niet eens of is er geen nieuwe huurder? Dan moet u de spullen uit de woning verwijderen voordat u de sleutels bij ons inlevert.

Wordt mijn woning geïnspecteerd als ik die opzeg?

Ja, dat doen wij pas nadat u de sleutels bij ons heeft ingeleverd. Vooraf informeren wij u uitgebreid over hoe u de woning achter moet laten en wat de gevolgen kunnen zijn als u dat niet doet.

Wat is de opzegtermijn van mijn woning of garage?

Er geldt een opzegtermijn van minimaal één maand. Daarnaast moet de opzegdatum altijd een werkdag zijn. Heeft u goederen ter overname, dan adviseren wij u de woning eerder op te zeggen.

Hoe kan ik de huur van mijn woning of garage opzeggen?

U kunt de huur op drie manieren opzeggen:

- Met het huuropzeggingsformulier. Heeft of bent u een medehuurder? Onderteken dan beiden het formulier.
- Via een e-mail aan info@thuswonen.nl. Vermeld uw naam, huidige adres, nieuwe adres, telefoonnummer en e-mailadres.
- Telefonisch via 0800 55 11 511.

U ontvangt een bevestiging van uw opzegging met de einddatum van de huur. Deze kan niet in het weekend of op een feestdag vallen. We maken een afspraak met u wanneer een van onze medewerkers langs kan komen om de woning te inspecteren.

Inschrijving

Waar moet ik op letten als ik op een woning reageer?

Bij het reageren op een huurwoning is het belangrijk dat u voldoet aan de inkomensgrens van  € 36.798). Wij wijzen tenminste negentig procent van onze vrijgekomen sociale huurwoningen toe aan huishoudens met een inkomen van maximaal € 36.798). Tien procent van de woningen mogen wij toewijzen aan woningzoekenden met een hoger inkomen. Hiermee voldoen wij aan de Europese regelgeving.
Verdient u samen met uw eventuele partner meer dan € 36.798), dan is de kans groot dat u bij ons geen huurwoning kunt krijgen.

Ik heb geen inloggevens, wat kan ik doen?

Als u zich inschrijft via onze website maakt u zelf een inlognaam en wachtwoord aan. Staat u al bij Thús Wonen ingeschreven en bent u uw inloggegevens kwijt? Via de knop 'Woningzoekende inlog' kunt u op de link 'Wachtwoord vergeten' of 'Inlognaam vergeten' of Nieuwe inloggegevens aanvragen' klikken. Als het door u ingevulde e-mailadres bij ons bekend is, ontvangt u via de bij ons bekende e-mail een nieuw wachtwoord, inlognaam of beide. 

Is inschrijven als woningzoekende gratis?

Ja. Er zijn geen kosten verbonden aan een inschrijving als woningzoekende bij Thús Wonen.

Sta ik als huurder automatisch ingeschreven als woningzoekende?

Nee, een huurder is iets anders dan een woningzoekende. U kunt zich via onze site inschrijven als woningzoekende.

Welke gegevens moet ik bij de hand hebben als ik mij inschrijf als woningzoekende?

U heeft uw IBAN-rekeningnummer, e-mailadres en uw inkomensgegevens nodig om u in te schrijven als woningzoekende.

Ik zoek een garage, kan dat bij jullie?

Ja, u moet dan ingeschreven staan als woning/garagezoekende. Als er een garage vrij komt, wordt deze gepubliceerd tussen het aanbod. Daarna kunt u hier op reageren.

Ik ben uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek, wat is dit?

Wij willen graag weten wie onze huurders zijn. Soms is daar een gesprek voor nodig, zodat we elkaar leren kennen.

Ik wil mij inschrijven als woningzoekende, hoe doe ik dat?

U schrijft zich in als woningzoekende via onze website. U maakt zelf een inlognaam en wachtwoord aan. U ontvangt van ons een bevestiging via de e-mail. Vervolgens kunt u door in te loggen reageren op ons woningaanbod.

Reageren op woningaanbod

Waarom is de huur van de woning nu lager dan toen ik hem huurde?

De huurprijs van een woning wordt op één moment berekend en vastgesteld en dat is als de woning vrij komt. Deze huurprijs wordt gebaseerd op het aantal punten van de woning (woningwaardering) op dat moment. Het aantal punten kan in de tijd veranderen door bijvoorbeeld groot onderhoud, een ander energielabel, als de woning opnieuw wordt ingemeten of door een andere WOZ-waarde. Daarmee kan ook de huurprijs anders zijn dan bijvoorbeeld toen u hem huurde. Ook het huurprijsbeleid (de manier waarop de huurprijs tot stand komt) is in de tijd gewijzigd. Ook daardoor kan de huurprijs anders zijn dan bijvoorbeeld toen u hem huurde.

Hoe wordt de huur van een woning bepaald?

De huur van de woning wordt op één moment berekend en vastgesteld en dat is als de woning vrij komt. Deze huurprijs wordt gebaseerd op het aantal punten van de woning (woningwaardering) op dat moment. Het aantal punten per woning wordt bijvoorbeeld bepaald door hoe groot de woning is, wat de WOZ waarde is en wat het energielabel is.
Bij het aantal punten van de woning hoort een maximale huur die we als verhuurder mogen vragen. We vragen nooit de maximale huur. In plaats daarvan hebben we per woning een percentage bepaald wat we van deze maximale huur vragen van onze huurder. Dit percentage wordt bepaald door:
- Waar staat de woning? (bijvoorbeeld Dokkum, Holwerd, Oosternijkerk of Kollumerzwaag)
- Wat is het bouwjaar van de woning?
- Wordt de woning in de toekomst gesloopt of niet?

Rekenvoorbeeld:
Er komt een woning vrij en na het inmeten en controle van de punten heeft de woning 180 punten. De maximale huur die we mogen vragen is: € 893,72. Omdat het een woning is in De Westereen uit 1964, vragen we 63% van de maximale huur. De woning wordt op de website gepubliceerd voor € 563,04.

Als ik mijn huur opzeg, wat wordt dan de nieuwe huurprijs?

Pas als u de woning heeft opgezegd kunnen wij de huurprijs opnieuw berekenen. Dan komen de opzichters langs om de woning op te meten, en wordt het aantal punten vastgesteld. Daar wordt de huur uit berekend.

Waarom betaalt mijn buurman veel minder dan ik?

De huurprijs van een woning wordt op één moment berekend en vastgesteld en dat is als de woning vrij komt. Deze huurprijs wordt gebaseerd op het aantal punten van de woning (woningwaardering) op dat moment. Het aantal punten kan in de tijd veranderen door bijvoorbeeld groot onderhoud, een ander energielabel, als de woning opnieuw wordt ingemeten of door een andere WOZ-waarde. Als uw buurman langer of korter in de woning woont dan u, kan de huurprijs van zijn woning daardoor anders zijn. Ook het huurprijsbeleid (de manier waarop de huurprijs tot stand komt) is in de tijd gewijzigd. Ook daardoor kan de huur van uw woning anders zijn dan die van uw buurman.

Ik wil graag een woning bezichtigen, kan dat?

Als de woning al leeg is, kunt u met ons contact opnemen om te overleggen of u de sleutel op kunt halen om de woning te bezichtigen.
Als de woning nog bewoond is, staat in de voorlopige aanbieding het telefoonnummer van huidige bewoner. U kunt dan contact met hen opnemen om de woning te bekijken.

Hoe lang duurt het voordat ik in aanmerking kom voor een woning?

We wijzen toe op basis van inschrijftijd. Dus wie het langst ingeschreven staat, komt in principe als eerste in aanmerking voor een woning. In de praktijk betekent dit dat u sneller in aanmerking komt voor woningen in dorpen waar minder vraag is dan in dorpen waar heel veel vraag is.

Wat gebeurt er als niemand de woning accepteert?

Als niemand op de woning reageert of een woning accepteert, dan zetten we deze woning direct weer in het huuraanbod. Zo kan het zijn dat u een woning van de week daarvoor opnieuw tegenkomt in het huuraanbod.

Vanaf en tot wanneer kan ik reageren op het woningaanbod?

U kunt elke dag reageren op ons aanbod. De woningen staan een week op de site. Bijvoorbeeld als er een woning op woensdag gepubliceerd wordt, staat deze er tot en met dinsdagavond op.

Hoe weet ik of ik een woning toegewezen heb gekregen?

Als u een woning toegewezen heeft gekregen, ontvangt u van ons, via de e-mail of via de post bericht. Als u inlogt, kunt u bij de reactie zien op welke plek u bent geëindigd. Bellen heeft geen zin, hier geven wij geen uitslag over.

Bij de aangeboden woning staat Tijdelijke Verhuur, wat is dat?

Het komt soms voor dat we tijdelijk woningen verhuren in een gebied waar we wijkvernieuwing gaan uitvoeren. Dit is een gebied waar een aantal woningen op de nominatie voor sloop staan. Deze sloopwoningen komen dan in aanmerking voor tijdelijke verhuur. Lees meer.

Ik ben mijn inloggevens vergeten of kwijt, wat kan ik doen?

Via de knop 'Woningzoekende inlog' kunt u op de link 'Wachtwoord vergeten' of 'Inlognaam vergeten' of Nieuwe inloggegevens aanvragen' klikken. Als het door u ingevulde e-mailadres bij ons bekend is, ontvangt u via de bij ons bekende e-mail een nieuw wachtwoord, inlognaam of beide.

Ik heb zelf geen internet, hoe kan ik reageren op een woning?

U kunt iemand uit uw naaste omgeving vragen of u zijn of haar computer mag gebruiken. Als dat niet lukt, kunt u tijdens openingstijden van ons kantoor gebruik maken van een computer die hier voor u klaar staat.
Tip: vergeet dan niet uw inloggegevens mee te nemen!

Hoe weet ik op welke plaats ik ben geëindigd?

Als u inlogt in uw account, kunt u per woning zien op welke plaats u bent geëindigd. Diegene die het langst ingeschreven staat, komt boven aan de lijst te staan.

Kan ik voorrang of urgentie krijgen?

U krijgt soms voorrang op een woning als u vanwege uw gezondheid een aangepaste woning nodig heeft (bijvoorbeeld een woning met traplift). Het gemeentelijk WMO-loket van uw gemeente beoordeelt de situatie en moet dit dan bij ons voordragen (de gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel of Kollumerland).

Hoe kan ik reageren op het woningaanbod?

Als u ingeschreven staat als woningzoekende, kunt u met de door u aangemaakte inlognaam en wachtwoord reageren op ons woningaanbod.

Ik heb gereageerd op een woning en wil dat graag intrekken of wijzigen. Kan dat?

Ja, dat kan als u zich inlogt. Klik op ‘ik heb gereageerd op een woning’. U ziet hier het overzicht met uw reacties. Als de woning nog aan niemand is aangeboden, kunt u de reactie door op het kruisje te klikken verwijderen.

Worden alle woningen gepubliceerd?

Nee, sommige woningen kunnen worden verkocht of tijdelijk verhuurd in verband met sloop- of renovatieplannen. Het komt ook voor dat zonder voorafgaande publicatie woningen worden aangeboden aan woningzoekenden die op grond van wettelijke regels voorrang hebben op deze woning.

Toewijzen

Wat wordt er bedoeld met passend toewijzen?

Per januari 2016 moeten corporaties woningzoekenden die afhankelijk zijn van de huurtoeslag huisvesten in de goedkopere huurwoning. Door deze wet, passend toewijzen genoemd, komen de goedkope huurwoningen terecht bij de mensen die er het meeste behoefte aan hebben.

De volledige informatie kunt u hier lezen. Ook is er een schematisch overzicht over passend toewijzen beschikbaar.

Wat is een driepartijenovereenkomst?

Een vorm waarbij wonen en zorg in de eerste periode van het zelfstandig wonen zijn gekoppeld, is een ‘driepartijenovereenkomst’.

Thús Wonen heeft huurovereenkomsten opgesteld voor personen die alleen met professionele begeleiding in staat zijn om zelfstandig in een sociale huurwoning te wonen. De personen uit deze groep worden, met behulp van een ‘driepartijenovereenkomst’ tussen Thús Wonen, de begeleidende instantie en de huurder, zelfstandig gehuisvest. Door ondertekening van dit contract is de huurder verplicht om mee te werken aan zorg en begeleiding.

Thús Wonen stelt bijvoorbeeld een ‘driepartijenovereenkomst’ als voorwaarde bij personen die lijden aan psychische problematiek of die een (licht) verstandelijke beperking hebben.

Is Thus Wonen verplicht om van een voorlopige aanbieding een definitieve aanbieding te maken?

Nee, wij behouden ons het recht voor om een woning uiteindelijk niet definitief toe te wijzen. Bijvoorbeeld op basis van inkomensgegevens, huurschulden of huurgeschiedenis.

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om voor een woning in aanmerking te komen?

Er zijn een aantal voorwaarden waaraan u moet voldoen. Bijvoorbeeld dat u meerderjarig en handelingsbekwaam bent, voldoende inkomen heeft en geen huurachterstand heeft.

Als ik een voorlopige aanbieding ontvang, wat betekent dat dan?

De voorlopige aanbieding betekent dat wij u een woning toegewezen hebben. U accepteert de woning door samen met uw eventuele partner een aantal documenten tijdig naar ons op te sturen. Op basis van deze documenten kunnen wij beoordelen of u voldoet aan de voorwaarden zoals wij die hebben gesteld.

Waarom moet ik mijn inkomen opgeven?

Met ingang van 1 januari 2011 is door Europese regelgeving een inkomensregeling ingevoerd. Als woningzoekende moet u kunnen aantonen dat het gezamenlijk bruto jaarinkomen van u en uw eventuele partner niet meer dan € 35.739,- per jaar bedraagt (peil 2016). Hiermee wil de overheid bereiken dat sociale huurwoningen vooral worden toegewezen aan mensen met een lager inkomen.

Kan ik een woning weigeren?

Ja, dat mag. U mag in totaal twee keer een woning weigeren. Bij de derde keer komt uw inschrijving te vervallen.

Hoe en wanneer weet ik of ik een woning toegewezen heb gekregen?

Als u een woning toegewezen heeft gekregen, ontvangt u van ons, via de e-mail of via de post bericht. Als u inlogt, kunt u bij de reactie zien op welke plek u bent geëindigd. Bellen heeft geen zin, hier geven wij geen uitslag over.

Wanneer en waarom voert Thús Wonen een financiële toets uit?

Bij nieuwe kandidaat-huurders voert Thús Wonen een financiële toets uit. Wij vragen bij Focum om informatie over het te verwachten betaalgedrag op basis van de door u verstrekte persoons- en adresgegevens. Focum is een organisatie die faillissementen- en betalingsinformatie verzamelt. De gegevens zijn afkomstig uit openbare bronnen, bijvoorbeeld van rechtbanken, incassobureaus of deurwaarders. Als er uit deze toets een verhoogd betalingsrisico voortkomt, dan kan Thús Wonen extra voorwaarden stellen aan de toewijzing van de woning of bepalen dat u de woning niet toegewezen krijgt.
Uit privacy-overwegingen krijgt Thús Wonen geen inhoudelijke gegevens van Focum. Zelf heeft u wel recht op deze informatie. Wilt u inzage in uw gegevens of bent u van mening dat de informatie niet correct is? Op de website van Focum leest u hoe u in zo’n geval moet handelen.

Wat is een inkomensverklaring en hoe kom ik er aan?

Dit is een verklaring van de Belastingdienst over de hoogte van uw inkomen. Zonder deze specifieke inkomensverklaring kunnen wij u niet (definitief) een woning toewijzen. Bij het vaststellen van het gezamenlijk bruto jaarinkomen telt de Belastingdienst de inkomsten van kinderen niet mee. Het hebben van een vermogen door bijvoorbeeld de verkoop van een woning, is geen beletsel om een woning te huren. Alleen uw bruto jaarinkomen wordt meegeteld.
U kunt kosteloos een inkomensverklaring opvragen bij de Belastingdienst via het gratis telefoonnummer 0800 0543. Houd uw burgerservicenummer en dat van uw partner bij de hand, als u de verklaring opvraagt. De Belastingdienst stuurt de verklaring vervolgens binnen vijf werkdagen toe.

Ik heb een definitieve aanbieding, sta ik nu nog ingeschreven als woningzoekende?

Nee, want als u definitief een woning toegewezen krijgt, komt uw inschrijving als woningzoekende te vervallen. U kunt zich later wel opnieuw inschrijven als woningzoekende.

Wanneer wordt de voorlopige aanbieding een definitieve aanbieding?

Als wij al uw gegevens hebben beoordeeld en goedgekeurd, ontvangt u een definitieve aanbieding. Dit kan een aantal dagen duren. We maken een afspraak met u voor het tekenen van de huurovereenkomst en de sleuteloverdracht.

Serviceabonnement

Wat is het verschil tussen het serviceabonnement en de servicekosten?

De servicekosten zijn onderdeel van uw huurovereenkomst (huismeesterkosten, tuinonderhoud, etc.). Over een aantal van deze kosten kunt u ook huurtoeslag krijgen. Het serviceabonnement is een vrijblijvend abonnement. U bent zelf verantwoordelijk voor het klein onderhoud van de woning. Hiervoor kunt u een abonnement afsluiten.

Wat zijn de voorwaarden van het serviceabonnement?

U kunt de algemene voorwaarden voor deelname aan het serviceabonnement van Thús Wonen hier (pdf) downloaden.

Hoe word ik lid van het serviceabonnement?

U kunt zich aanmelden voor het serviceabonnement door een machtiging in te vullen en aan ons terug te sturen. Uw deelname aan het serviceabonnement wordt opgenomen in uw huurovereenkomst. De eerste deelname geldt voor een periode van twee jaar. Deze wordt automatisch verlengd, tenzij u schriftelijk en met inachtneming van een opzegtermijn van een maand opzegt.

Wat kost het serviceabonnement?

Het lidmaatschap van het serviceabonnement kost € 5,08 per maand. Als u zich binnen een maand na het aangaan van de huurovereenkomst aanmeldt, hoeft u geen inschrijfkosten te betalen. Voor aanmelding na deze maand brengen wij € 22,- inschrijfkosten in rekening.

Wat zit er allemaal in het serviceabonnement?

In het overzicht 'Wie doet wat' vindt u een alfabetische lijst van zaken die in een woning onderhoud nodig hebben. Hierin staan ook de zaken genoemd die onder het serviceabonnement vallen.

Huurtoeslag

Mijn huur is verhoogd, verandert mijn huurtoeslag ook?

Dat is inderdaad mogelijk. U moet in ieder geval de nieuwe huurprijs aan de Belastingdienst doorgeven.

Kan ik huurtoeslag krijgen?

Als u wilt weten of u huurtoeslag kunt krijgen, maak dan een proefberekening op de site van de Belastingdienst. U kunt ook contact opnemen met de Belastingdienst via het gratis telefoonnummer 0800 0543.

Hoe vraag ik huurtoeslag aan?

Op de website van de Belastingdienst kunt u huurtoeslag aanvragen. U kunt ook contact opnemen met de Belastingdienst via het gratis telefoonnummer 0800 0543. Houd uw burgerservicenummer bij de hand. Dit staat op uw paspoort, loonstrook en rijbewijs.

Reparatie en onderhoud

Mijn raam is kapot, ik heb glasschade.

Als u lid bent van het serviceabonnement (pdf), kunt u glasschade melden:
tot en met 31 december 2017 bij de Glaslijn op telefoonnummer 0800 020 50 50.
Bij een valse melding wordt voorrijkosten van € 25,- in rekening gebracht door de Glaslijn.

Vanaf 1 januari 2018 kunt u glasschade melden bij Glastotaal Beheer via het gratis telefoonnummer 0800 452 72 34 (24 uur per dag bereikbaar).

Hoe kan ik besmetting met legionella voorkomen?

Legionellabacteriën nemen in aantal toe, wanneer water langere tijd stilstaat bij een temperatuur tussen de 25 en 55 graden Celsius. Het is daarom verstandig kranen die niet dagelijks gebruikt wor­den, eenmaal per week door te spoelen, zodat het aantal bacteriën niet verder toeneemt. Dit geldt vooral wanneer u met vakantie bent geweest. Spoel daarom na de vakantie zowel de warm- als de koudwaterleidingen minimaal een minuut lang. Het is raadzaam om daarbij de douchekop in een emmer water onder water te hangen, of de douchekop los te draaien, zodat het water niet vernevelt. Let er ook op dat in een tuinslang, die in de volle zon hangt over een langere periode, zich ook legionella kan ontwikkelen.

Meer informatie over legionella kunt u vinden op de website van de rijksoverheid (Postbus 51), www.rijksoverheid.nl. De folder van het Ministerie over legionella kunt u hier downloaden.

Mijn ramen zijn ’s ochtends aan de buitenkant beslagen, wat moet ik doen?

Hier hoeft u niets aan te doen, mits de ramen aan de binnenkant van uw woning droog zijn. In het najaar komt dit vaak door het grote temperatuurverschil tussen overdag en ’s nachts. Het komt vooral voor bij nieuw dubbel glas; dit is een teken dat het juist heel goed isoleert, het buitenste glas warmt minder snel op. In de loop van de ochtend verdampt het weer.

Wat is groot onderhoud?

We proberen altijd de kwaliteit van onze woningen op peil te houden. Dat doen we door middel van eenvoudige reparaties tot grootschalige onderhoudsprojecten. We pakken vaak een heel complex tegelijk aan en knappen dan bijvoorbeeld de badkamers, keukens en toiletten op. Of we zorgen ervoor dat de woningen energiezuiniger worden, door isolatie en het plaatsen van dubbelglas. Als er voor uw woning groot onderhoud gepland is, krijgt u op tijd bericht. Er is na het onderhoud overigens geen sprake van huurverhoging.

Ik wil iets veranderen in de woning, mag dat?

U mag uiteraard zelf onderhoud plegen of klussen in uw woning. Wel zijn er een aantal regels waar u zich aan moet houden. Wij vragen u dan ook, voordat u begint met klussen, ons te informeren over uw plannen. Reden hiervoor is dat u bij een aantal klussen toestemming van Thús Wonen nodig heeft. En soms heeft u zelfs (nadat wij schriftelijk toestemming hebben gegeven) recht op een vergoeding als u gaat verhuizen.

Kan ik zand bestellen?

Ja, u kunt één keer per jaar, 2 kuub zand krijgen.
U kunt dit bestellen bij onze afdeling Service & Onderhoud, 0800 55 11 511, keuze 1.

Er is iets kapot in mijn woning. En nu?

Reparatieverzoeken kunt u doorgeven aan ons via het reparatieformulier. U kunt ook bellen met 0800 55 11 511, keuze 1. Er wordt dan direct een afspraak met u gemaakt. U kunt uw reparatieverzoek ook mailen naar . Heeft u een reparatieverzoek met spoed in het weekeinde of buiten kantooruren? Bel dan ook 0800 55 11 511. U wordt dan direct te woord gestaan door een medewerker die weekenddienst heeft.

Ik ben mijn sleutels kwijt en kan niet meer in mijn woning, kan ik nieuwe sloten krijgen?

Ja dat kan, dit is niet kosteloos. Onafhankelijk van uw woonplaats brengen wij sowieso € 25,- administratiekosten in rekening. Voor het omwisselen van cilindersloten brengen wij € 10,- per slot in rekening. Als het slot uitgeboord moet worden, brengen wij € 30,- per slot in rekening. U kunt ons hiervoor bellen met 0800 55 11 511, keuze 1.
Om misverstanden te voorkomen vraagt onze onderhoudsmedewerker u ter plaatse hiervoor een formulier te ondertekenen.

Mijn centrale verwarming heeft een storing

Bij storingen aan uw cv-installatie kunt u contact opnemen met Breman Service Drachten, via 0900 8 21 21 74.

Voor het vullen en ontluchten van de cv-installatie bent u als huurder zelf verantwoordelijk. In de handleiding (pdf) kunt u zien hoe u dit moet doen.

De riolering of dakgoot is verstopt, wie kan ik bellen?

Als u een serviceabonnement (pdf) heeft, kunt u rioleringsproblemen doorgeven aan Van der Velden rioleringsbeheer op telefoonnummer 050 313 88 22.

Mijn geiser doet het niet.

Bij storing aan uw geiser neemt u contact op met ASN, via 0519 82 00 00.

Medehuurder

Wat zijn de voorwaarden om medehuurder te worden?

Als u het medehuurderschap aan wilt vragen, moet u voldoen aan de volgende voorwaarden: u woont langer dan twee jaar samen, u voert een gezamenlijke huishouding, u staat minimaal twee jaar op dit adres ingeschreven bij de Gemeentelijke Basisadministratie, u beschikt over voldoende inkomen.
Als u getrouwd bent of u heeft een geregistreerd partnerschap afgesloten, bent u automatisch medehuurder.

Kan mijn aanvraag om medehuurder te worden geweigerd worden?

Ja, dat kan. Wij kunnen uw aanvraag namelijk weigeren als het medehuurderschap tot overbewoning leidt, of als het uw bedoeling is om het hoofdhuurderschap te verkrijgen.

Kan ik als kind ook medehuurder worden?

Wij gaan ervan uit dat een kind niet voor altijd bij zijn of haar ouders blijft wonen. In principe kan een kind daarom geen medehuurderschap aanvragen. Toch zijn er uitzonderingen. Als kinderen 35 jaar of langer aaneengesloten bij hun ouders wonen, is medehuurderschap aanvragen wel mogelijk. We bekijken iedere situatie apart.

Hoe kan ik een aanvraag voor medehuurderschap indienen?

U kunt uw aanvraag indienen via het medehuurderschapsformulier op onze website. Bij het formulier moet een aantal zaken toegevoegd worden. Zo vragen wij bijvoorbeeld naar een uittreksel van het bevolkingsregister.
Als u getrouwd bent of u heeft een geregistreerd partnerschap afgesloten, bent u automatisch medehuurder.

Hoe kan ik het medehuurderschap opzeggen?

Bent u huurder en verlaat u de woning en uw partner die ook huurder is blijft er wonen? Zeg dan uw huurderschap op via een afstandsverklaring. Als u dit niet doet, blijft u (mede) verantwoordelijk voor het betalen van de huur.

Huurdersvereniging

Hoe word ik lid van de Huurdersvereniging De Bewonersraad Friesland?

U kunt zich aanmelden bij Huurdersvereniging De Bewonersraad Friesland.
Dit kan telefonisch, per e-mail of via de website.

Als ik lid ben van de Huurdersvereniging De Bewonersraad Friesland, wat doen zij dan voor mij?

Als u lid bent van de HDBF kunt u op hen terugvallen voor advies en ondersteuning op het gebied van huren, wonen, woonomgeving en zorg. Dat kan via de telefonische hulpdienst (op werkdagen van 9.00-12.30 uur via 058 216 54 57). Ook groepen, zoals wijkvernieuwingsprojecten, worden ondersteund. Het lidmaatschap kost € 2,00 per maand.

Wat doet Huurdersvereniging De Bewonersraad Friesland?

De HDBF behartigt de belangen van u als huurder(s)en wordt betrokken bij wijkvernieuwingsprojecten, leefbaarheid, grootschalige renovatieprojecten, en bij het beleid van Thús Wonen.

We overleggen bijvoorbeeld over het huurbeleid dat we voeren. Ter sprake komt dan onder andere:
- de jaarlijkse huurverhoging:
- het veranderen van de huurovereenkomst;
- het beleid rond zelf aan te brengen voorzieningen.

De huurdersvereniging overlegt regelmatig met hun leden en commissies om zo goed mogelijk op de hoogte te blijven van wat er speelt in de wijken. Ook ontvangen leden vier keer per jaar De Bewonerskrant en drie keer per jaar een Nieuwsbrief.

Servicekosten

Ik heb een afrekening voor de servicekosten ontvangen. Wat nu?

U betaalt elke maand een voorschot voor bepaalde werkzaamheden die uitgevoerd worden zoals tuinonderhoud of het schoonmaken.

Het kan zijn dat u te veel heeft betaald en geld terug krijgt. Als het genoemde rekeningnummer niet meer klopt, kunt u dit schriftelijk aan ons doorgeven.
Het kan ook zijn dat u te weinig heeft betaald en nog een bedrag bij moet betalen. Dan zijn de kosten hoger uitgevallen dan dat u, en de andere bewoners van uw complex, hebben betaald in het afgelopen jaar.
Als u het hier niet mee eens bent, kunt u bezwaar indienen bij de Huurcommissie. Kijk voor de procedure op hun website.

Wat is het verschil tussen het serviceabonnement en de servicekosten?

De servicekosten zijn onderdeel van uw huurovereenkomst (huismeesterkosten, tuinonderhoud, etc.). Over een aantal van deze kosten kunt u ook huurtoeslag krijgen. Het serviceabonnement is een vrijblijvend abonnement. U bent zelf verantwoordelijk voor het klein onderhoud van de woning. Hiervoor kunt u een abonnement afsluiten.

Wat is een eindafrekening servicekosten?

Ieder jaar ontvangen onze huurders die te maken hebben met servicekosten een eindafrekening voor de servicekosten. Dit is berekend over het afgelopen jaar. Daarin staat precies wat er aan voorschot is betaald en hoeveel kosten er zijn gemaakt.
Op de afrekening staat:
- Omschrijving om welke servicekosten het gaat.
- Kosten voor alle woningen in dit complex: bijvoorbeeld alle woningen waarvan de gemeenschappelijke tuin wordt onderhouden, of een flatgebouw waar een huismeester is, of waar de ramen worden schoongemaakt.
- Uw aandeel in de kosten: dit zijn de kosten voor alle woningen in dit complex gedeeld door het aantal woningen waar dit betrekking op heeft.
- In rekening gebracht voorschot: dit is het maandbedrag dat u aan servicekosten betaalt.
- Administratiekosten: dit zijn de kosten die Thús Wonen moet maken om de servicekosten te kunnen verwerken en met de huurder af te rekenen. Wij rekenen hiervoor 5% van uw aandeel in de kosten met een minimum bedrag van € 7,50.
- Saldo afrekening: dit is het bedrag dat u over 2016 te veel of te weinig heeft betaald. Voor ieder onderdeel van de servicekosten hebben wij dit berekend.
- Huidig voorschotbedrag per maand: dit is het maandelijkse bedrag aan servicekosten dat u nu betaalt.
- Nieuwe voorschotbedrag per maand met ingang van 1 juli 2017: dit is het nieuw vastgestelde maandelijkse bedrag aan servicekosten dat u vanaf 1 juli 2017 gaat betalen.

Algemeen

Kan mijn vereniging of activiteit gesponsord worden?

Nee, wij sponsoren in principe niet (zeer hoge uitzonderingen daargelaten). Om twee redenen:

1. Wij willen goede woningen verhuren tegen betaalbare prijzen. Als we verenigingen sponsoren, activiteiten gaan ondersteunen of bijdragen verlenen aan initiatieven van groepen, gaat dat ten koste van onze huurprijzen en onze dienstverlening.
2. Veel van onze huurders zijn lid van verenigingen of actief in stichtingen die allemaal best een financiële bijdrage kunnen gebruiken. Echter, als we de ene huurder een plezier doen door geld te geven, dan moeten we voor andere huurders hetzelfde doen.

Ik heb een klacht, wat kan ik doen?

Een klacht kunnen wij onderverdelen in drie vormen:
- Is er iets stuk in uw woning en wilt u dit gemaakt hebben? Bel dan met onze afdeling Service & Onderhoud 0800 55 11 511, keuze 1, of geef het online door.
- Ervaart u overlast van een van uw buren? Kijk voor meer informatie op onze website.
- Heeft u een klacht over de dienstverlening van Thús Wonen? Kijk hier voor meer informatie.

Kan ik mijn huurwoning kopen?

Een aantal woningen kunnen wij inderdaad verkopen. Als u een brief of e-mail stuurt met uw gegevens, controleren wij of u de woning kunt kopen.

Inschrijven

Krijgt u hulp van een bepaalde instantie (zoals een bewindvoerder, het Leger des Heils, Wil, Talant, Zienn enz.)? Neem dan contact met ons op voor het maken voor het maken van een kennismakingsgesprek, samen met uw begeleider.

Denk u aan de inkomensgrenzen? Kijk hier voor meer informatie.
Als u een huurschuld heeft, kunnen we u geen woning definitief toewijzen.


Gelezen