Provinciale Klachtencommissie voor Friese woningcorporaties

Gepubliceerd op 14 januari 2019

De Friese woningcorporaties en de huurdersorganisaties kozen ervoor om de behandeling van klachten met ingang van 1 januari 2019 in handen te leggen van een Provinciale Klachtencommissie.

Op grond van de Woningwet is elke woningcorporatie verplicht om een klachtencommissie in te stellen. In de praktijk is gebleken dat bij sommige corporaties het aantal ingediende klachten zo gering was, dat de commissie jaarlijks nauwelijks bijeen kwam. Het is om die reden veel efficiënter om gezamenlijk een klachtencommissie in te stellen, die de klachten van huurders van alle Friese woningcorporaties behandelt. Bovendien bevordert dit de onafhankelijkheid van de commissie nog verder.

De afgelopen periode zijn na een openbare werving- en selectieprocedure de leden van de klachtencommissie aangetrokken en benoemd, zodat de commissie daadwerkelijk van start kan gaan. Met ingang van 1 januari van dit jaar vervangt de Provinciale klachtencommissies de klachtencommissies van de individuele Friese woningcorporaties.

Waarover kan een klacht worden ingediend?
Een klacht kan worden ingediend wanneer deze betrekking heeft op het handelen of nalaten van de corporatie, een van haar medewerkers of een door de corporatie ingeschakelde derde.

Wie kan een klacht indienen?
Niet alleen huurders, waaronder de legale medehuurders, kunnen een klacht indienen. Ook de legale ex-(mede)huurders van woonruimte of bedrijfsruimte en de legale onderhuurders kunnen een klacht indienen. Het klachtrecht is daarnaast toegekend aan bij een van de corporaties ingeschreven woningzoekenden of een bewonerscollectief anders dan de overkoepelende huurdersorganisatie.

Voortraject
Wanneer bijvoorbeeld een huurder zich niet kan vinden in de manier waarop hij of zij door de corporatie(medewerk(st)er) is behandeld, zal eerst daarover geklaagd moeten worden bij de directeur-bestuurder van de betreffende woningcorporatie. Pas wanneer de huurder niet tevreden is met de afdoening van de klacht door de directeur-bestuurder of wanneer deze niet tijdig - binnen vier weken – reageert, staat de weg open naar de klachtencommissie.

Wanneer wordt de klacht niet behandeld?
In een aantal gevallen neemt de klachtencommissie de klacht niet in behandeling (niet-ontvankelijk verklaren). Dat gebeurt wanneer de klacht al elders is voorgelegd (bijvoorbeeld aan de rechter of de huurcommissie). De klachtencommissie behandelt ook geen klachten die betrekking hebben op de huurprijs en/of de servicekosten. Daarvoor zijn de Huurcommissie en de Kantonrechter de bevoegde instanties. Ook behandelt de klachtencommissie geen klachten die al eerder zijn behandeld door de commissie. Dat is alleen anders als zich nadien nieuwe feiten en/of omstandigheden hebben voorgedaan. Als de klacht betrekking heeft op de handhaving en uitvoering van door de overheid aan de woningcorporatie opgelegde besluiten blijft de klacht ook buiten behandeling. Verder behandelt de klachtencommissie geen klachten die anoniem of discriminerend van aard zijn. Tot slot is altijd een eis dat de klager belang heeft bij zijn klacht. Is van dat belang geen sprake (meer) dan neemt de commissie de klacht ook niet in behandeling.

Kosten
Aan de behandeling van klachten door de klachtencommissie zijn voor de huurder geen kosten verbonden.

Voor welke corporaties geldt de Provinciale klachtenregeling?
De Provinciale klachtencommissie behandelt klachten die betrekking hebben op de volgende Friese woningcorporaties:
Accolade
De Bouwvereniging
Elkien
Lyaemer wonen
Thús Wonen
Wonen Noordwest Friesland
Wonen Zuidwest Friesland
Woningstichting Westellingwerf
WoonFriesland

Waar kan ik terecht met mijn klacht?
Als u het niet eens bent met de wijze waarop uw klacht door de directeur-bestuurder van uw woningcorporatie is afgedaan, kunt u uw klacht schriftelijk (per e-mail of per brief) indienen bij de secretaris van de Provinciale klachtencommissie:

E-mail: secretariaat@klachtencommissie.frl
Brief: Postbus 103, 8860 AC  Harlingen

Inschrijven

Krijgt u hulp van een bepaalde instantie (zoals een bewindvoerder, het Leger des Heils, Wil, Talant, Zienn enz.)? Neem dan contact met ons op voor het maken van een kennismakingsgesprek, samen met uw begeleider.
Zonder dit kennismakingsgesprek wordt u geen woningaanbieding gedaan.

Denk u aan de inkomensgrenzen? Kijk hier voor meer informatie.
Als u een huurschuld heeft, kunnen we u geen woning definitief toewijzen.


Gelezen